Bas Verboom

Musicus

"Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten."

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Het cursusjaar loopt van september tot begin juli. De vakantieperioden zijn gelijk aan het basisonderwijs regio midden.

 

2. Inschrijving dient te geschieden vóór de aanvang van het cursusjaar. Tussentijdse plaatsing is uiteraard mogelijk

 

3. Aanmelden kan (liefst) via de website: www.basverboom.nl

 

4. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van het gehele cursusbedrag.
Bij afwezigheid, anders dan langdurige ziekte van de leerling is er geen recht op kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld. Bij afwezigheid van de docent wordt een afspraak gemaakt om de les op een ander tijdstip in te halen.

 

5. Indien door welke omstandigheden dan ook, het cursusgeld van het lopende cursusjaar nog niet volledig is voldaan, wordt men niet toegelaten tot het nieuwe cursusjaar

 

6. Betaling in 12 termijnen kan alleen via automatische incasso

Vervaldata:

Bij betaling in 1 termijn: 26 september

Bij betaling in 3 termijnen: 26 september, 26 december en 26 maart

 

7. Voor muzieklessen geldt dat wanneer meerdere cursisten uit één gezin muziekonderwijs bij Educated Art volgen, er een korting op de lesgelden wordt toegepast. Voor de tweede cursist 10%, voor de derde cursist 20% voor elke volgende cursist 30%. De volgorde van de gezinsleden wordt bepaald door de hoogte van het lesgeld, te beginnen bij het hoogste bedrag. Wanneer cursisten gedurende het cursusjaar instromen is voor dat cursusjaar geen gezinskorting mogelijk.

 

8. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde wordt een bedrag van € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij herhaalde aanmaning wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Bij wanbetaling wordt de vordering uit handen gegeven. Ook kan de toegang tot de les geweigerd worden.